רישוי עסקים והגנת הסביבה – האחד מקדם את השני

עם הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת החיים, גובר בישראל העומס על הסביבה ומשאבי הטבע. המשרד להגנת הסביבה פועל באפיקים שונים בכדי להתמודד עם האתגרים הסביבתיים הללו, ואחד מהכלים הבולטים שברשותו הוא הצבת פרמטרים סביבתיים כתנאים הכרחיים לקבלת רישיון עסק.

התנאים הללו מתייחסים למגוון השלכות סביבתיות שעלולות להיווצר כתולדה מפעילות העסק, ונוגעים להיבטים כדוגמת איכות שפכים, טיפול בפסולת, איכות אוויר, קרינה, אסבסט, חומרים מסוכנים, רעש ועוד.

פעילות המשרד להגנת הסביבה נעשית מכוח חוק רישוי עסקים אשר קובע באמצעות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 את התחומים שפעילותם כרוכה ומחויבת בקבלת רישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

רישיון העסק ניתן לפי קבוצות מפורטות, ובכפוף לשורה של תנאים שנקבעים על ידי "נותני האישור". המשרד להגנת הסביבה הינו אחד מאותם "נותני אישור", וזאת לצד משרדי ממשלה נוספים כדוגמת משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד הכלכלה והמשרד לביטחון הפנים.

אחת מכל עשר בקשות נדחית

מתוך כלל העסקים המוגדרים בחוק, המשרד להגנת הסביבה מוגדר כ"נותן אישור" בכ-55 עסקים טעוני אישור. 20 מתוכם מבוססים על מפרטים אחידים, וכ-35 עסקים לפי מפרט אחיד.

מדי שנה המשרד להגנת הסביבה מאשר כ-85% מהבקשות המוגשות אליו לקבל רישיון עסק. כ-10% מהבקשות חוזרות לקבלת מידע נוסף, ואחת מכל מאה נענית בסירוב. העסקים מסווגים לשלוש רמות "התייחסות" מצד המשרד להגנת הסביבה ואלו הן:

  • רמה א' – מפעלי רמה א' הינם מתקנים ומפעלים אשר פעילותם הינה בעלת פוטנציאל השפעה סביבתי בהיקף רב ומשמעותי. לכל הפחות על אחד ממרכיבי הסביבה.
  • רמה ב' – מתקנים ומפעלים אשר פעילותם הינה בעלת פוטנציאל השפעה סביבתי רב, אך פחות מרמה א'. כ-82% מהעסקים המטופלים על ידי המשרד להגנת הסביבה משתייכים לרמה סביבתית זו.
  • רמה ג' – מפעלים ומתקנים שהשפעת פעילותם על הסביבה הינה בעיקר ברמה המקומית.

סוגי ההשפעות של העסקים השונים על הסביבה

ההנחיות והתנאים הסביבתיים לקבלת רישיון עסק משתנים לא רק לפי הענף אלא גם כנגזרת מסוגי ההשפעות שעלולות להיות על הסביבה בפעילות השוטפת. כך, למשל, אם אנו מתמקדים בסוגיית השפכים, ידוע כי למרות שהשפכים התעשייתיים בישראל מהווים בסך הכל כ-17% בלבד מכלל השפכים במדינה, הם טומנים בחובם פוטנציאל גדול לנזק סביבתי רב-תכליתי. בפער ניכר ביחס לשפכים הביתיים.

שפכים תעשייתיים שאינם מטופלים כיאות מהווים גורם מרכזי בזיהומים סביבתיים חמורים כדוגמת פגיעה במערכות הולכה וטיפול בשפכים, זיהום מאגרי מי תהום, בוצה, פגיעה באיכות מי קולחין, פגיעה בתפקודם של מתקני הטיפול בשפכים ועוד.

התנאים הכלולים לגבי שפכים תעשייתיים בקבלת רישיון עוסק עוסקים בטיפול בשפכים סניטריים, הפרדת תשתיות לטובת איסוף נגר עילי, טיפול יאות בתמלחות, טיפול יאות בשפכים תעשייתיים, פינוי שפכים בהתאם לאיכותם, דיגום רציף, ניטור רציף, עמידה בערכים שונים בהזרמת שפכים למערכות הביוב, שמירת מסמכים, פינוי בוצה ועוד.

הדברים נכונים לגבי קרקעות מזוהמות הנגרמות כתוצאה מהטמנה או דליפה של חומרים מזהמים. על פי המשרד להגנת הסביבה, המקורות העיקריים לזיהום קרקעות מצויים במשקי הדלק והאנרגיה, ובפעילותם התעשייתית של מפעלים העובדים עם חומרים מסוכנים. כלומר, תחנות דלק, חוות מכלי דלק, קווים להובלת דלקים, בתי דפוס, מפעלים בענף המתכת, מוסכים, מפעלי טקסטיל, מוקדים לאחסון חומרים מסוכנים ועוד.

המשרד להגנת הסביבה דורש עמידה בתנאים שונים להתמודדות עם זיהום הקרקעות כדוגמת הצבת מכלים עליים במאצרות, איטום משטחי אחסון ותפעול של חומרים מסוכנים ודלקים, הגדרת הנחיות מפורטות לגבי צנרת תת קרקעית או מכלים, הגדרת נהלים לגבי טיפול בקרקעות החשודות כמזהמות, הנחיה בדבר ביצוע סקרי קרקע ועוד.

הדוגמאות הללו, העוסקות בשפכים ובקרקעות מזהמות, הן כמובן רק מעט המחזיק את המרובה. התנאים הסביבתיים הכרוכים בקבלת רישיון עסק תוך קבלת אישור של משרד הגנת הסביבה מקיפים את כל הפעילות של העסק/המפעל מבחינה סביבתית. הם נוגעים בין השאר לזיהום אוויר, פסולת מוצקה, חומרים מסוכנים, חומרי הדברה ומזיקים, אסבסט ואבק מזיק, רעש, קרינה (מייננת ובלתי מייננת), זיהום חופים, זיהום מי ים ועוד.

סיוע לעסקים לכל אורך הדרך

עסקים רבים מתמודדים עם אתגרים רבים בבואם לקבל רישיון עסק בהקשר של תנאים סביבתיים. בחברת טביב אנו עושים כמיטב יכולתנו בכדי לסייע לעסקים מכל סוג, לנהל נכון את הממשק והדיאלוג מול המשרד להגנת הסביבה. אנו עומדים לצד עסקים הן בשלבים הראשוניים של הגשת הבקשה לרישיון עסק, הן בהכנת העסק לעמידה בתנאים הסביבתיים, והן לאחר מכן בפעילות השוטפת ואל מול ביקורת ופיקוח.